ΦΕΚ 4534/Β/29.11.2017

  • 22 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. 127/2017

Αναθεώρηση προτύπων τευχών διακηρύξεωνανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίωνκαι κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (A΄ 147), μεκριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα απόοικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.(1)

Επιστροφή