ΦΕΚ 4285/Β/08.12.2017

  • 08 Δεκεμβρίου 2017


Επιβολή προστίμου λόγω Τελωνειακής Παράβασης εις βάρος του SHEHAI EDUARD του Ilmi.(1)

Επιστροφή