ΦΕΚ 4309/Β/05.12.2017

  • 11 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. 133473

Συμπλήρωση και τροποποίηση της αριθμ.45231/2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016,(Α΄ 240)» (Β΄ 1445). (1)

Επιστροφή