ΦΕΚ 4457/Β/02.11.2017

  • 18 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. 833/18

Συγκρότηση διαρκούς Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων στο πλαίσιο των διενεργούμενων από την ΕΕΤΤ ως Αναθέτουσα Αρχή Συνοπτικών Διαγωνισμών επιλογής Αναδόχου.(1)

Επιστροφή