ΦΕΚ 4450/Β/12.12.2017

  • 18 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. ΗΛ/Β/Φ8/2954/οικ. 184578

Χαρακτηρισμός των έργων των Φάσεων Ι και II της Διασύνδεσης της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ, που έχει ενταχθεί στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2017-2026, ως έργων γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας.(3)

Επιστροφή