ΦΕΚ 4430/Β/07.12.2017

  • 15 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. 163993/2909

Συμπλήρωση της αριθμ. 146776/2459/21.10.2016 απόφασης Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532 Β΄) «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1εδάφια β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ του άρθρου 21 τού ν. 3889/2010 όπως ισχύει.».(4)

Επιστροφή