ΦΕΚ 4333/Β/08.12.2017

  • 13 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. 135207/1801

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ.15/4187/266/2012 (Β΄ 1275) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. (1)

Επιστροφή