ΦΕΚ 4121/Β/22.11.2017

  • 27 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. 127660

Ανάθεση στην Μ.Ο.Δ. Α.Ε., καθηκόντων για σύνταξη εισηγήσεων σχετικών με την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια που έχουν υποβληθεί στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων και υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3299/2004, και καθορισμός: της διαδικασίας και των όρων ανάθεσης των εν λόγω καθηκόντων, των προθεσμιών εντός των οποίων πραγματοποιείται η σύνταξη των εισηγήσεων από τα αρμόδια στελέχη της Μ.Ο.Δ Α.Ε, καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.(1)

Επιστροφή