ΦΕΚ 4074/Β/08.11.2017

  • 24 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. 217843/5135

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη» στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.(1)

Επιστροφή