ΦΕΚ 4073/Β/03.11.2017

  • 24 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. 99/2017

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 205/2013 απόφασης της ΑΔΑΕ «Κανονισμός για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 1742/Β΄/15-7-2013)».(4)

Επιστροφή