ΦΕΚ 4055/Β/14.11.2017

  • 24 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. 162393/2678

Προσθήκη στην με αριθμό 146776/2459/ 21.10.2016 απόφαση Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532 Β') «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β', γ', δ' και ε' του άρθρου 21 τού ν. 3889/2010 όπως ισχύει».(3)

Επιστροφή