ΦΕΚ 140/Α/21.09.2017

  • 21 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 4489

Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις.(1)

Επιστροφή