ΦΕΚ 3545/Β/28.09.2017

  • 11 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. 195983

Συμπλήρωση της αριθ. οικ. 8840/13-01-2017 (ΦΕΚ 39/τ.Β'/2017) απόφασης της Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή τροποποιήθηκε- συμπληρώθηκε με τις αριθ. οικ. 14027/20-01-2017 (ΦΕΚ 97/τ.Β'/2017), οικ. 53499/13-03-2017 (ΦΕΚ 804/ τ.Β'/2017), οικ. 59417/20-03-2017 (ΦΕΚ 945/ τ.Β'/2017), οικ. 69629/03-04-2017 (ΦΕΚ 1192/ τ.Β'/2017), οικ. 97087/11-05-2017 (ΦΕΚ 1688/ τ.Β'/2017) και οικ. 104693/22-05-2017 (ΦΕΚ 1818/τ.Β'/2017) όμοιες.(3)

Επιστροφή