ΦΕΚ 3609/Β/06.09.2017

  • 12 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. 61261

Ορισμός των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), οι οποίες αποτελούν χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύ-ναψη συμβάσεων των ιδίων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της με αριθμό 75555/289/06.07.2017 (Β'/ 2336) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τα οποία καθορίστηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α'/147).(4)

Επιστροφή