ΦΕΚ 3625/Β/03.10.2017

  • 13 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. 160543/2326

Τροποποίηση της με αριθμό 146776/2459/ 21-10-2016 απόφασης Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532Β΄) «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β', γ', δ' και ε' του άρθρου 21 του ν. 3889/2010 όπως ισχύει.(4)

Επιστροφή