ΦΕΚ 3649/Β/11.10.2017

  • 17 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. 41848/1848

Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. 146163/2012 - Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων, όπως ισχύει.(2)

Επιστροφή