ΦΕΚ 3653/Β/27.09.2017

  • 18 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. Α-49789/2844

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 16229/02.05.2012 «Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων στον μικρό και μεγάλο δακτύλιο της Αθήνας» (Β' 1467) κοινή υπουργική απόφαση.(4)

Επιστροφή