ΦΕΚ 3669/Β/02.10.2017

  • 20 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. 12971/166088

Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Αγιάς Ν. Λάρισας.(2)

Επιστροφή