ΦΕΚ 1028/Β/04.03.2022

  • 08 Μαρτίου 2022

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/20146/683

Εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγησή της και περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ανεξαρτήτως προϋπολογισμού - Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/11.5.2020 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 1843).(2)

Επιστροφή