ΦΕΚ 173/Α/27.09.2021

  • 27 Σεπτεμβρίου 2021

Απόφ. Πράξη 37 της 27-9-2021

Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 52/23.12.2019 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης στη μεταλιγνιτική εποχή» (Α’ 213), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 1/30.1.2020 (Α’ 26) και 49/7.12.2020 (Α’ 259) Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου.(1)

Επιστροφή