ΦΕΚ 552/Δ/24.08.2021

  • 25 Αυγούστου 2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/71745/2974

Διαπίστωση της νομιμότητας των κτιρίων κατοικίας και των συναφών κατασκευών εντός των Τομέων ΙΙ και ΙΙΙ του Ρυθμιστικού Σχεδίου Εφαρμογής (ΡΣΕ), το οποίο εγκρίθηκε με το από 24-2-2020 προεδρικό διάταγμα, κατά τον κρίσιμο χρόνο της αρχικής τους κατασκευής. (1)

Επιστροφή