ΦΕΚ 3979/Β/30.08.2021

  • 30 Αυγούστου 2021

Απόφ. 3122.1-Τ65/57763/2021

Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για το έργο: «Συμπληρωματικές εργασίες αποκατάστασης βλαβών Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σκοπέλου».(3)

Επιστροφή