ΦΕΚ 3866/Β/19.08.2021

  • 23 Αυγούστου 2021

Απόφ. 58005

Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη χορήγηση έγκρισης άσκησης δραστηριοτήτων Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) και Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία (Κ.Δ.Η.Φ.) και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε).(1)

Επιστροφή