ΦΕΚ 3852/Β/18.08.2021

  • 23 Αυγούστου 2021

Απόφ. A.1186

Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, με βάση τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, για το φορολογικό έτος 2020.(2)

Επιστροφή