ΦΕΚ 3953/Β/26.08.2021

  • 27 Αυγούστου 2021

Απόφ. 1019/4/24-ιστ’

Παράταση ισχύος της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών» (Α’ 138), όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με τις υπό στοιχεία 1019/4/24-ε’/8.8.2021 (Β’ 3661), 1019/4/24-η’/12.8.2021 (Β’ 3746) και 1019/4/24-ιδ’/19.8.2021 (Β’ 3877) κοινές υπουργικές αποφάσεις.(1)

Επιστροφή