ΦΕΚ 3758/Β/13.10.2017

  • 25 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. 3122.1-Τ60/73060/2017

Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου «Αλιευτικό Καταφύγιο Σκαλέτας Ρεθύμνου.(2)

Επιστροφή