ΦΕΚ 3768/Β/23.10.2017

  • 26 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. 217528

Συμπλήρωση της αριθ. οικ. 8840/13-01-2017 (ΦΕΚ 39/τ. Β΄/2017) απόφασης της Περιφερειάρ-χη Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με τις αριθ. οικ. 14027/ 20-01-2017 (ΦΕΚ 97/τ. Β΄/2017), οικ. 53499/13-03-2017 (ΦΕΚ 804/τ. Β΄/2017), οικ. 59417/ 20-03-2017 (ΦΕΚ 945/τ. Β΄/2017), οικ. 69629/ 03-04-2017 (ΦΕΚ 1192/τ. Β΄/2017), οικ. 97087/ 11-05-2017 (ΦΕΚ 1688/τ. Β΄/2017), οικ. 104693/ 22-05-2017 (ΦΕΚ 1818/τ. Β΄/2017) και οικ. 195983/ 28-9-2017 (ΦΕΚ 3545/τ. Β΄/10.10.2017) όμοιες.(3)

Επιστροφή