ΦΕΚ 481/Δ/28.07.2021

  • 30 Ιουλίου 2021

Απόφ. 77176

Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση (50.835,53 τ.μ.) στην Τ.Κ. Ποντοκώμης της Δ.Ε. Δημητρίου Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 1512/1985 (Α΄ 4) για την εφαρμογή της παρ. 2γ του άρθρου 4 του ν. 4061/2012 (Α΄ 66).(2)

Επιστροφή