ΦΕΚ 3299/Β/26.07.2021

  • 27 Ιουλίου 2021

Απόφ. 72588

Τροποποίηση - Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ15/4187/266/2012 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης - Λειτουργίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3982/2011 και κατατάσσονται στην Β κατηγορία του άρθρου 1 του ν. 4014/11» (Β’ 1275).(1)

Επιστροφή