ΦΕΚ 3826/Β/17.08.2021

  • 18 Αυγούστου 2021

Απόφ. 4151.11_80/1720

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΔΟ/Φ.101.80/4519/18-5-2010 (Β΄ 805) απόφασης περί «Σύστασης αποφαινόμενων και γνωμοδοτούντων συλλογικών οργάνων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν σε θέματα μελετών αρμοδιότητάς της».(2)

Επιστροφή