ΦΕΚ 4497/Β/29.09.2021

  • 30 Σεπτεμβρίου 2021

Απόφ. 2/84259/0026

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/10951/0026/31.1.2011 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών που αφορούν καταπτώσεις εγγυήσεων» (Β΄ 340).(1)

Επιστροφή