ΦΕΚ 203/Β/25.01.2021

  • 26 Ιανουαρίου 2021

Απόφ. 2

Ανάκληση της απόφασης Ορισμού της «Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (ΔΙΑΠ) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020 και της Ανάθεσης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020.(9)

Επιστροφή