ΦΕΚ 287/Β/27.01.2021

  • 27 Ιανουαρίου 2021

Απόφ. Δ1(δ)/Γ.Π. οικ.5684

Συμπλήρωση της υπό στοιχεία ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.154949/2010 υπουργικής απόφασης «Όροι, προϋποθέσεις, όργανα και διαδικασία χορήγησης αδειών σκοπιμότητας και αδειών λειτουργίας για εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών» (Β’ 1918), όπως έχει τροποποιηθεί με τις ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.40456/24-4-2012 (Β’ 1336), Γ.Π./οικ.92211/4.10.2013 (Β’ 2494), Δ1 (δ)/Γ.Π.οικ.22104/14.3.2018 (Β’ 950), Δ1(δ)/Γ.Π.οικ.86851/12.11.2018 (Β’ 5132) υπουργικές αποφάσεις και τις διατάξεις του άρθρου 90 του ν. 4310/2014. (1)

Επιστροφή