ΦΕΚ 6043/Β/31.12.2020

  • 15 Ιανουαρίου 2021

Απόφ. 6207

2η τροποποίηση της απόφασης Ορισμού του «ΕΦΕΠΑΕ» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020 - Ανάθεση αρμοδιοτήτων για την διαχείριση πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠ Κρήτη 2014-2020.(1)

Επιστροφή