ΦΕΚ 5953/Β/31.12.2020

  • 12 Ιανουαρίου 2021

Απόφ. 4021

1η τροποποίηση της υπ’ αρ. 56/10-01-2018 ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: ΨΟΔ67Λ7-ΔΘΜ) απόφασης Ορισμού του «Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΑΤΑ Α.Ε.» ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014- 2020 για πράξεις πλην Κρατικών Ενισχύσεων. Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 για πράξεις πλην Κρατικών Ενισχύσεων επιχειρηματικότητας της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Αθήνα 2020: Βιώσιμη Ανάπτυξη για τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την καινοτομία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020.(1)

Επιστροφή