ΦΕΚ 38/Α/12.03.2021

  • 13 Μαρτίου 2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4783

Κύρωση της απόφασης (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 2020/2053 του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2020 για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση της απόφασης 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ και άλλες διατάξεις.(1)

Επιστροφή