ΦΕΚ 43/Α/23.03.2021

  • 23 Μαρτίου 2021

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4786

Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης.(1)

Επιστροφή