ΦΕΚ 2345/Β/03.06.2021

  • 03 Ιουνίου 2021

Απόφ. 59138

Τροποποίηση της υπ’ αρ.130092/08.12.2020 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Τέταρτη (4η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του α.ν. 4399/2016» (Β΄ 5398).(1)

Επιστροφή