ΦΕΚ 2534/Β/14.06.2021

  • 15 Ιουνίου 2021

Απόφ. . Γ2β/οικ.34482

Τροποποίηση τεχνικών προδιαγραφών επιμέρους τμημάτων ιδιωτικών κλινικών της παρ. β του άρθρου 35 του ν. 4600/2019 (Α’ 43).(2)

Επιστροφή