ΦΕΚ 1922/Β/13.05.2021

  • 14 Μαΐου 2021

Απόφ. 556/3/22.04.2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 218/2/22.09.2016 απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε .Ε.Π.): «Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» (Β’ 3404), όπως ισχύει.(17)

Επιστροφή