ΦΕΚ 1424/Β/09.04.2021

  • 14 Απριλίου 2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/29576/482

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/ 65985/770/8-7-2020 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Τουρισμού «Σύσταση και συγκρότηση της Επιτελικής Επιτροπής Συντονισμού και Παρακολούθησης της εκπόνησης του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό» (Β΄ 3148).(2)

Επιστροφή