ΦΕΚ 3893/Β/26.10.2017

  • 06 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. 1658/113118

Τροποποίηση της υπ'αριθ1058/71977/03-07-2017(Β' 2331) «Καθορισμός των Προδιαγραφών καιτου Περιεχομένου των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α')».(7)

Επιστροφή