ΦΕΚ 850/Β/04.03.2021

  • 04 Μαρτίου 2021

Απόφ. 5621 ΕΞ 2021

Tροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΗΔ/Φ.40/1057/ 14.1.2015 υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο “Πρόγραμμα Διαύγεια” των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 ν. 4305/2014)» (Β’ 116). (2)

Επιστροφή