ΦΕΚ 319/Β/29.01.2021

  • 02 Φεβρουαρίου 2021

Απόφ. 523

Καθορισμός ειδικής εισφοράς, διαδικασίας επιβολής της εισφοράς, διαδικασία πληρωμής και κάθε σχετική λεπτομέρεια της υποπερ. αα’ της περ. β’ της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011.

Επιστροφή