ΦΕΚ 248/Β/27.01.2021

  • 27 Ιανουαρίου 2021

Απόφ. 9893

Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 44662/454/ 2019 (Β’ 2192) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων, των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πάσης φύσεως σταθμών αυτοκινήτων εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, καθώς και των όρων και προϋποθέσεων για την κυκλοφοριακή σύνδεση των ανωτέρω εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων με εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς».(1)

Επιστροφή