ΦΕΚ 36/Α/09.03.2021

  • 10 Μαρτίου 2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4782

Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.(1)

Επιστροφή