ΦΕΚ 5234/Β/26.11.2020

  • 27 Νοεμβρίου 2020

Απόφ. 102843

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ22/οικ. 1989/12-3-2020 (Β’ 1437) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα: «Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγρα- φών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα δημόσια έργα και μελέτες». Προσαρμογή στην υπ’ αρ. Γ10/2019 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.(1)

Επιστροφή