ΦΕΚ 5278/Β/30.11.2020

  • 30 Νοεμβρίου 2020

Απόφ. 136042 ΕΞ 2020

Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης εκκρεμών αιτήσεων του ν. 3869/2010 «Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων προσώπων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 130).(1)

Επιστροφή