ΦΕΚ 5295/Β/02.12.2020

  • 02 Δεκεμβρίου 2020

Απόφ. 109793

Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σε Προϊστάμενο Διεύθυνσης που υπάγεται στην οικεία Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.(3)

Επιστροφή