ΦΕΚ 5282/Β/01.12.2020

  • 02 Δεκεμβρίου 2020

Απόφ. 222799

Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 6985/ 85797/ 1.6.2017 (Β΄2003) απόφασης παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε.) στον Προϊστάμενο ή στην Προϊσταμένη της Γενικής Διευθύνσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμένες Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως.(2)

Επιστροφή